Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 31
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 104, 3-5)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 31 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 ὅτι δὲ καὶ γενητὸν καὶ φθαρτὸν αὐτὸν εἶναι ἐδογμάτιζεν,
μηνύει τὰ ἐπιφερόμενα·

3 πυρὸς τροπαὶ· πρῶτον θάλασσα,
θαλάσσης δὲ τὸ μὲν ἥμισυ γῆ, τὸ δὲ ἥμισυ πρηστήρ,

5 δυνάμει γὰρ λέγει, ὅτι πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ
τὰ σύμπαντα δι᾿ ἀέρος τρέπεται εἰς ὑγρὸν,
7 τὸ ὡς σπέρμα τῆς διακοσμήσεως, ὃ καλεῖ θάλασσαν·
ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίνεται γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐμπεριεχόμενα.
9 ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαμβάνεται καὶ ἐκπυροῦται,
σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ·

11 θάλασσα διαχέεται καὶ μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν λόγον
ὁκοῖος πρῶτον ἦν ἢ γενέσθαι γήν.


3 τροπαὶ Kléméns, Diels, Kahn; τροπὰς Eusebios.
5 ὅτι πῦρ Kléméns; ὅτι τὸ πῦρ Eusebios, Diels.
12 πρῶτον Kléméns; πρόσθεν Eusebios.
12 ἢ γενέσθαι γήν Schuster; ἢ γενέσθαι γῆ Kléméns, Diels, Kahn; ἢ γενέσθαι Eusebios; vynechavají Bollack a Wismann.
---
Chrýsippos (590.7-11) u Klémenta Alexandrijského, Stromata V,104,3-5
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII,13,31
1 Že jej však [svět] považoval také za vzniklý a za podléhající zkáze,
to připomínají následující slova:

3 Obraty ohně - nejprve moře;
[obraty] moře - zpola země, zpola blýskavice.

5 To říká v tom smyslu, že vlivem logu a boha, který všechno uspořádává,
se oheň skrze vzduch obrací ve vlhkost,
7 a to jako v semeno uspořádání světa, které nazývá mořem.
Z něho [z ohně ?] pak znovu vzniká země a nebe a věci, které k nim přináležejí.
9 Jak se znovu navrací a vzněcuje,
to zřetelně vyjadřuje těmito slovy:

11 Moře se rozlévá a poměřuje se vůči témuž určení,
jaké bylo dříve, než vznikla země.
Viz též A 1,7 u Diogena Laertia.