Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 14 /cfrD
Hérakleitos (zachoval ? Papyry ve spisu Papyrus Derveni, XX.1-15)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 14[Přepnout na jednoduché zobrazení]


[ἀνθρώπω[ν ἐν] πόλεσιν ἐπιτελέσαντες [τὰ ἱε]ρὰ εἶδον, ἔλασσον σφᾶς θαυμάζω μὴ γινώσκειν. οὐ γὰρ οἷόν τε ἀκοῦσαι ὁμοῦ καὶ μαθεῖν τὰ λεγόμενα. ὅσοι δὲ παρὰ τοῦ τέχνην ποιουμένου τὰ ἱερὰ, οὗτοι ἄξιοι θαυμάζεσθαι (5) καὶ οἰκτε[ί]ρεσθαι· θαυμάζεσθαι μὲν ὅτι δοκοῦντες πρότερον ἢ ἐπιτελέσαι εἰδήσειν ἀπέρχονται ἐπιτελέσαντες πρὶν εἰδέναι οὐδ᾿ ἐπανερόμενοι ὥσπερ ὡς εἰδότες τι ὧν εἶδον ἢ ἤκουσαν ἢ ἔμαθον· [οἰ]κτε[ί]ρεσθαι δὲ ὅτι οὐκ ἀρκεῖ σφιν τὴν δαπάνην προανηλῶσθαι ἀλλὰ (10) καὶ τῆς γνώμης στερόμενοι προς απέρχονται.]
(11) ¯¯¯πρὶν μὲν τὰ [ἱ]ερὰ ἐπιτελέσαι ἐλπίζον[τε]ς εἰδήσειν,
ἐπ[ιτελέσ]αντ[ες] δὲ στερηθέντες κα[ὶ τῆς] ἐλπί[δος] ἀπέρχονται. ...
(13) τῶ[..........].ουντ[...] λόγος.. [...]ται . [..].να.


(11) ἐλπίζον[τε]ς Betegh, Bernabé, Tsantsanoglou; ἐλπίζουσιν Janko.
(13) [...]ται . [..].να Betegh; φαί[νε]ται τ[ὸν Ζᾶ]να Bernabé, Janko.
---
Papyrus Derveni, col. XX.1-15
Ti z lidí, kteří vykonali posvátné obřady [ve] městech, uviděli [pos]vátné věci, méně se podivuji, že nerozumí. Není totiž možné uslyšet a současně poznat, co bylo řečeno. Ti, kteří (doufají získat poznání) od toho, kdo si z posvátných věcí dělá řemeslo, jsou však hodni údivu (5) i politování: Údivu, neboť ačkoliv se předtím, než vykonají obřady, domnívají, že budou vědět, po té, co vykonali obřady, odcházejí dříve, než nabyli vědění, a dále se neptají, jakoby (už) věděli něco z toho, co viděli, slyšeli, nebo se naučili. [Po]litování pak proto, že nejen promrhali poplatek (za obřady), (10) ale odcházejí zbaveni také úsudku.
(11) Dříve než vykonají obřady s posvátnými věcmi, doufají, že budou vědět,
když vy[konali obř]ady, odcházejí, zbaveni i naděje.
(13) ... ... řeč... ...
Náš návrh (2008) na nový zlomek Hérakleita. Řádkování podle papyru. Gábor Betegh, The Derveni Papyrus, Cambridge 2004. Místo je v XX. sloupci před 11. řádkem opět označeno čárkou, citát z orfického hymnu to rozhodně není, žádný autor však není jmenován. Citovaný text mimořádně nápadně upomíná na Hérakleitovu dikci. Uvozující pasáž zase výrazně připomíná hippokratovské parafráze Hérakleita, obsahuje dokonce identická slovesa, např. „mnozí se podivují, nemnozí poznávají“ (C 1,24) v hippokratovském spisu a „méně se podivuji, že nepoznávají“ v Papyru Derveni. Dikce řádků 11-12 je snad nenapodobitelná, navíc významově velice dobře zapadá do Hérakleitovy kritiky zasvěcování obvyklých u lidí (B 14). O náboženských domněnkách lidí mluví podobně zlomek B 27; triáda „vidět, slyšet, naučit se“ z 8. řádku uvození je identická se zlomkem B 55. V uvození i v přímém citátu potkáváme také paralely se zlomky B 17; 19; 27. V tomto kontextu je v citátu možná vyložen i záhadný zlomek B 86. Možná se přirozenost skrývá (B 123) právě za onou lidskou chtivostí po definitivním a dokonce i zásvětním poznání, takže je tím dobře ochráněna.