Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 1
Anaximandros (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, II,1-2 Marcovich)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


(1) ᾿Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος. οὗτος ἔφασκεν ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον τὸ ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι. καὶ τὰ μὲν μέρη μεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀμετάβλητον εἶναι. μέσην τε τὴν γῆν κεῖσθαι κέντρου τάξιν ἐπέχουσαν, οὖσαν σφαιροειδῆ τήν τε σελήνην ψευδοφαῆ καὶ ἀπὸ ἡλίου φωτίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἥλιον οὐκ ἐλάττονα τῆς γῆς καὶ καθαρώτατον πῦρ.
εὗρεν δὲ καὶ γνώμονα πρῶτος καὶ ἔστησεν ἐπὶ τῶν σκιοθήρων ἐν Λακεδαίμονι, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆι ἱστορίαι, τροπάς τε καὶ ἰσημερίας σημαίνοντα καὶ ὡροσκοπεῖα κατεσκεύασε.
(2) καὶ γῆς καὶ θαλάσσης περίμετρον πρῶτος ἔγραψεν, ἀλλὰ καὶ σφαῖραν κατεσκεύασε.
τῶν δὲ ἀρεσκόντων αὐτῶι πεποίηται κεφαλαιώδη τὴν ἔκθεσιν, ἧι που περιέτυχεν καὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ ᾿Αθηναῖος· ὃς καί φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς Χρονικοῖς τῶι δευτέρωι ἔτει τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης ὀλυμπιάδος ἐτῶν εἶναι ἑξήκοντα τεττάρων καὶ μετ᾿ ὀλίγον τελευτῆσαι. (ἀκμάσαντά πη μάλιστα κατὰ Πολυκράτη τὸν Σάμου τύραννον.)
τούτου φασὶν ἄιδοντος καταγελάσαι τὰ παιδάρια, τὸν δὲ μαθόντα φάναι ᾿βέλτιον οὖν ἡμῖν ἀιστέον διὰ τὰ παιδάρια᾿.
γέγονε δὲ καὶ ἄλλος ᾿Αναξίμανδρος ἱστορικὸς καὶ αὐτὸς Μιλήσιος τῆι ᾿Ιάδι γεγραφώς (58 C 6).
(1) Anaximandros, syn Praxiadův, pocházel z Mílétu. Za počátek a prvek prohlásil bezmezno, aniž by je určil jako vzduch, vodu nebo něco jiného; části se proměňují, avšak celek je neproměnný. Uprostřed leží Země, která zaujímá střed a má tvar koule. Měsíc nesvítí opravdu, je osvětlován Sluncem. Rovněž [řekl, že] Slunce není menší než Země a je nejčistší oheň.
Jako první vynalezl gnómón [= tyč slunečních hodin] a vztyčil jej na místech zachycujících stín v Lakedaimónu, jak praví Favorínos v Rozmanitých příbězích (fr. 27), [gnómón] ukazoval slunovraty a rovnodennosti. [Anaximandros] rovněž sestrojil [sluneční] hodiny.
(2) Jako první nakreslil obrys země a moře, a sestrojil také sféru [= model oblohy].
Ze svých názorů utvořil heslovitý výklad, který se dostal do rukou Apollodórovi z Athén. Ten také v Chronologii vypráví, že Anaximandrovi bylo v druhém roce 58. olympiády 64 let [roku 547 nebo -546] a že pak zanedlouho zemřel. [Následující věta je vsuvka opisovačů:] Jeho mužný věk byl skoro přesně za Polykrata, tyrana na Samu.
Říká se, že když zpíval, děti se mu smály; když se to dozvěděl, tak prý řekl: “Kvůli dětem tedy musíme lépe zpívat.”
Byl ještě jiný Anaximandros, historik a také Míléťan, který psal iónským dialektem.
Historik Anaximandros z Mílétu (mladší) viz DK 58 C 6.